نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب به منظور مدیریت حضور مشمولین و ثبت حضور و غیاب در زمان برگزاری برنامه و ارسال اتوماتیک نتایج به سامانه آموزش مداوم طراحی شده است ، این نرم افزار ورود و خروج مشمولین را کنترل و با استفاده از کارتهای RFID تحویل شده به مشمولین و یا QR Code جایگزین ( در مواردی که مشمول هنوز کارت هویتی خود را دریافت نکرده است) اقدام به ثبت ورود و خروج مشمولین نمایند. ​​​​​​​
​​​​​​​شایان ذکر است فرایند ثبت ورود و خروج از طریق یک نرم افزار مبتنی بر اندروید بر روی گوشی های با قابلیت NFC برای خواندن کارتهای RFID  و همچنین دوربین برای خواندن QR Code ثبت نام مشمول در برنامه صورت میگیرد.

سبد خرید