مقالات سایت نیوشا     آموزش دات نت

  منبع :   sakha ravesh.co
  تعداد بازدید :   1 بار
  امکانات کاربر :
نسخه چاپی ایمیل گیرنده : 
  يک شنبه ٢٢ شهريور ١٣٨٨
 

ايجاد يک برنامه وب نمونه در دات نت ( بخش دوم )

 فاز دوم : استفاده از کنترل ها  

 • مرحله اول : افزودن کنترل های سرويس دهنده به فرم وب

 • مرحله دوم : آناليز کدهای HTML ، توليد شده 

 • مرحله سوم : بررسی صحت  و اعتبار داده ها و ارائه  پيام خطاء

 • مرحله چهارم : افزودن اسکريپت
 • مرحله پنجم : نوشتن کد لازم در فايل Code Behind

در بخش اول اين مقاله ، مراحل اول و دوم تشريح گرديد . در اين بخش به بررسی سایر مراحل، خواهيم پرداخت .
مرحله سوم : بررسی صحت  و اعتبار داده ها و ارائه  پيام خطاء :در اين مرحله با نحوه استفاده از کنترل های Validation به منظور بررسی صحت داده ورودی توسط کاربر ، آشنا خواهيم شد.

 • سوئيچ نمودن به Design View ( کليک بر روی  Design tab )

 • استفاده از کنترل RequiredFieldValidator  به منظور اطمينان از صحت درج داده ورودی در کنترل txtUserID با توجه به سياست های مورد نظر و مقداردهی مناسب خصلت های آن :
  - انتخاب کنترل RequiredFieldValidator ازطريق Web Forms tab موجود در  Toolbox و استفرار آن بر روی فرم وب Login.aspx  ( پائين کنترل txtUserID ) .

 • مقداردهی مناسب خصلت های کنترل  RequiredFieldValidator .

تنظيم خصلت های کنترل RequiredFieldValidator   اول

خصلت

 مقدار

ID

RequiredFieldValidator1

ControlToValidate

txtUserID

Error Message

نام کاربر می بايست وارد شود

 • استفاده از کنترل RequiredFieldValidator  به منظور اطمينان از صحت درج داده ورودی در کنترل txtPassword با توجه به سياست های مورد نظر و مقداردهی مناسب خصلت های آن :
  - انتخاب کنترل RequiredFieldValidator ازطريق Web Forms tab موجود در  Toolbox و استفرار آن بر روی فرم وب Login.aspx  ( پائين کنترل txtPassword) .
  - مقداردهی مناسب خصلت های کنترل  RequiredFieldValidator .

تنظيم خصلت های کنترل RequiredFieldValidator   دوم

خصلت

 مقدار

ID

RequiredFieldValidator2

ControlToValidate

txtPassword

Error Message

Password is required.

 • استفاده از کنترل  ValidationSummary  به منظور نمايش خلاصه اطلاعات بررسی صحت داده های ورودی :
  - انتخاب کنترل ValidationSummary ازطريق Web Forms tab موجود در  Toolbox و استفرار آن بر روی فرم وب Login.aspx ( قسمت پائين صفحه )

 • مقداردهی مناسب خصلت های ValidationSummary  .

تنظيم خصلت های کنترل ValidationSummary   

خصلت

 مقدار

ID

ValidationSummary1

DisplayMode

BulletList

 • فرم وب Login.aspx پس از استقرار کنترل های سرويس دهنده  و کنترل های  RequiredFieldValidator و   ValidationSummary  :

 • برای تست صحت داده ها ، گزينه Start را از طريق منوی Debug انتخاب و يا کليد F5 را فعال می نمائيم .
  تست اول : کليک بر روی دکمه "ورود به سايت " ، بدون درج نام و رمز عبور

 • تست دوم : کليک بر روی دکمه " ورود به سايت " ، درج نام  و بدون درج رمز عبور

 • تست سوم : کليک بر روی دکمه " ورود به سايت " ، درج رمز عبور و بدون درج نام


 

مرحله چهارم : افزودن اسکريپت  :  در اين مرحله ، از اسکريپت های سمت سرويس دهنده به عنوان بخشی از کد HTML  همراه صفحه فرم وب aspx استفاده می شود . در اين رابطه مراحل زير را دنبال می نمائيم :

 • افزودن اسکريپت به صفحه ( کليک بر روی  HTML tab )

 • افزودن يک تگ اسکريپت ( SCRIPT )  در ابتدای صفحه Login.aspx و مقداردهی خصلت Language به  Vb  ( بعد از تگ HTML >
   

  Add SCRIPT tag

  <script Language="Vb" runat="Server">
     Sub btnSignin_Click(Sender As Object, E As EventArgs)
       If (txtUserID.Text.Length >=4 And txtPassword.Text.Length >=4 And txtUserID.Text.StartsWith("S")) Then
          lblResult.Text = "کاربر مجاز "
       Else
         lblResult.Text = "کاربر غير مجاز"
      End If
  End Sub
  </script>

   

 • نسبت دهی رويداد  Onclick مربوط به کنترل سرويس دهنده  "btnSignin " به  تابع  btnSignin_Click. پس از تشخيص صحت داده ورودی با توجه به سياست های تعريف شده در روتين btnSignin_Click ، پيام مورد نظر جهت نمايش در خروجی به خصلت Text  کنترل سرويس دهنده lblResult نسبت داده می شود. برای بررسی صحت داده ورودی سه شرط بررسی و در صورت درست بودن آنان ، پيام " کاربر مجاز" و در صورت عدم صحت،  پيام "کاربر غير مجاز " ، در خروجی نمايش داده می شود. در اين رابطه فيلدهای مربوط به نام و رمز عبور می بايست بيش از چهار حرف بوده و حرف اول نام کاربر با "S " ، شروع گردد .
   

  Add OnClick Event

  <asp:Button id="btnSignin" runat="server" Text="ورود به سايت" OnClick="btnSignin_Click"> </asp:Button

   

 • برای تست صحت داده ها ، گزينه Start را از طريق منوی Debug انتخاب و يا کليد F5 را فعال می نمائيم . 
   در فيلد "نام" ، مقدار  TestSrco  و در فيلد "رمز عبور" ، مقدار " 0123457789000"  را وارد نموده و دکمه "ورود به سايت "  را فعال می نمائيم . پس از بررسی داده ورودی ، پيام  " کاربر غير مجاز " ، در خروجی نمايش داده می شود . در صورتی که در فيلد "نام " ،  مقدار " Srco " و در فيلد "رمز عبور " ،  مقدار  " 0123457789000" را وارد نموده  و در ادامه دکمه " ورود به سايت " را فعال نمائيم ، با پيام " کاربر مجاز " مواجه خواهيم شد.

مرحله پنجم : نوشتن کد لازم در فايل Code Behind  : در اين مرحله ، کد لازم را در صفحه Code behind خواهيم نوشت . کد فوق ، از مرحله طراحی  جدا بوده و  بدين ترتيب خوانائی برنامه بالا رفته و کد نوشته شده از عناصر HTML ، متمايز می گردد .

 • انتخاب گزينه Solution Explorer از طريق منوی View و يا فشردن کليدهای CTRL+ALT+I

 • مشاهده صفحه Code behind ، مربوط به صفحه Login.aspx ( کليک سمت راست بر روی صفحه Login.aspx ( در Solution Explorer ) و انتخاب گزينه View code ) .

 • افزودن کد زير  به تابع Page_Load ( هدف صرفا" نشان دادن توانائی رويداد  Page_Load  است ).

Page Load Function

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Load
 If  Not Page.IsPostBack Then
 
  lblResult.Text = "مجموعه مقالات ايجاد يک برنامه وب در دات نت
"
 End If
End Sub
 • نمايش اوليه فرم Login در مرورگر :

 • با کليک ( Double Click ) بر روی دکمه " ورود به سايت "،  متد  btnSignin_Click  در فايل Code behind  ايجاد می گردد . کد مورد نظر به منظور برخورد با رويداد  کليک ، می بايست در اين تابع ، درج گردد . ( Event Handler  ) .

Page Load Function

Private Sub btnSignin_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSignin.Click
If (txtUserID.Text.Length >=4 And txtPassword.Text.Length >=4 And txtUserID.Text.StartsWith("S")) Then
        lblResult.Text = "کاربر مجاز "
     Else
       lblResult.Text = "کاربر غير مجاز"
    End If

End Sub

 • سوئيچ به Design view ، گزينه Designer را از طريق منوی View انتخاب و يا کليد های SHIFT+F7 را فعال می نمائيم .

 • مشاهده محتوی صفحه ( کليک بر روی HTML tab )

 • حذف کد زير ( کد فوق ، به منظور بررسی و تست اسکريپت های سمت سرويس گيرنده در فرم Login.aspx  استفاده شده بود)

Remove  SCRIPT tag From Login.aspx

<script Language="Vb" runat="Server">
   Sub btnSignin_Click(Sender As Object, E As EventArgs)
     If (txtUserID.Text.Length >=4 And txtPassword.Text.Length >=4 And txtUserID.Text.StartsWith("S")) Then
        lblResult.Text = "کاربر مجاز "
     Else
       lblResult.Text = "کاربر غير مجاز"
    End If
End Sub
</script>

 • حذف   "OnClick="btnSignin_Click  از سطر مربوط به تعريف کنترل سرويس دهنده  btnSignin ( دکمه "ورود به سايت " ) .

HTML Code : Server Controls

<asp:Button id="btnSignin" ... runat="server" Text="ورود به سايت " OnClick="btnSignin_Click"></asp:Button>

نتايج  فاز دوم  :

 • افزودن کنترل ها ی سرويس دهنده مورد نياز بر روی فرم Login.aspx ( چهار کنترل Lable ، دو کنترل TextBox ، دو کنترل Button )
 • بررسی کد توليد شده در ويژوال استوديو دات نت برای کنترل ها ی سرويس دهنده که به صورت اتوماتيک ، ايجاد می گردند .
 • بررسی کد توليد شده توسط ASP.NET Runtime برای کنترل های سرويس دهنده به منظور نمايش توسط مرورگر
 • استفاده از کد سمت سرويس گيرنده به منظور بررسی صحت داده ورودی توسط کاربر
 • استفاده از کد سمت سرويس دهنده و استقرار آنان در فايل Code Behind به منظور بررسی صحت اعتبار داده ورودی توسط کاربر

در بخش سوم اين مقاله به بررسی ساير  فازهای تعريف شده برای حل مسئله نمونه  ، خواهيم پرداخت .

 
 
 

  پشتیبانی NOD32   
 
١٦ نفر کاربران آنلاين :
٥٣ نفر   بازديد امروز :
٤٧١٣٨ نفر  کل بازديد ها :